Kamis, 10 Juli 2014

AKIDAH, SYARIAH, DAN AKHLAKAKIDAH, SYARIAH, DAN AKHLAK

                   
A.  Akidah
Akidah adalah bentuk jamak dari kata ‘Aqaid, yaitu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara
mudah oleh manusia berdasarkan akal wahyu (yang di dengar dan fitrah) . Kebanaran itu di kuatkan dalam hati, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Secara ringkas akidah adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang fitrah yang selalu bersandar kepada kebenaran (hak), sah selamanya tidak pernah berubah dan selalu terikat dalam hati. Misalnya, keyakinan manusia akan wujud (adanya) sang pencipta,kekayaan maupun ilmu yang dimilikinya.[1]
Firman Allah :
 “Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah kitab yang menerangkan dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya dengan jalankeselamatan, dengankitab itu pula Allah mengeluarkan orang – orang itu dari gelap- gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seijinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”
Firman Allah :
zNn=÷èuÏ9ur šúïÏ%©!$# (#qè?ré& zOù=Ïèø9$# çm¯Rr& ,ysø9$# `ÏB šÎi¢ (#qãZÏB÷sãŠsù ¾ÏmÎ |MÎ6÷çGsù ¼ã&s! öNßgçqè=è% 3 ¨bÎ)ur ©!$# ÏŠ$ygs9 tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä 4n<Î) :ÞºuŽÅÀ 5OŠÉ)tGó¡B ÇÎÍÈ


Artinya :
“Dan orang – orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesunnguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”.(Q.S. Al-Haj,22: 54).A.  Syariat
Syari’at merupakan ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan dan tindak-tandak manusia. Secara garis besar syari’at menghimpun urusan-urusan ritual ibadah dan semua pola hubungan manusia baik itu dengan dirinya sendiri, sesama maupun lingkungannya.
B.  Akhlak

a.       Pengerian Akhlak
Akhlak adalah sifat manusia (baik ataupun buruk) yang akan muncul pengaruhnya dalam kehidupannya. Dalam prakteknya akhlak bisa dikatakan buah atau hasil dari akidah yang kuat dan syari’at yang benar, dan itulah tujuan akhir dari ajaran Islam ini, sebagaimana sabda Rasul SAW: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia”.
Karena sumber agama adalah Allah SWT, maka untuk menjelaskan itu semua diutuslah para nabi dan rasul. Semua rasul tersebut diajarkan melalui wahyu-Nya tentang aqidah yang bernar, yang tidak pernah berubah sepanjang sejarah meskipun berganti rasul dan nabi yang diutus-Nya. Hal inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firmannya QS: Asy-Syura ayat 13

HUBUNGAN AQIDAH DENGAN SYARIAT DAN AKHLAK

A. Hubungan Aqidah dengan Syariat
            Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar diceritakan bahwa pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, yang kemudian ternyata orang itu adalah malaikat Jibril, menanyakan tetang arti Iman (Aqidah), Islam (Syariat), dan Ihsan (Akhlak).Dan dalam dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril itu, Rasulullah SAW memberikan pengertian tentang Iman, Islam, dan Ihsan tersebut sebagai berikut.


Iman (Aqidah)               : Engkau beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat serta engkau beriman kepada kadar (ketentuan Tuhan) baik dan buruk.
Islam (Syariat)                : Engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan dan engkau pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu pergi ke sana.
Ihsan                              : Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, tetapi jika engkau tidak melihat-Nya, yakinlah bahwa Dia selalu melihat engkau.[1]
            Ditinjau dari hadis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antar ketiganya sangat erat bagaikan sebuah pohon. Tidak dapat dipisahkan antara akar (Aqidah), batang (Syariat), dan daun (Akhlak).
            Hubungan aqidah dengan syariat akan dijelaskan lebih terperinci disini.
            Menurut Syekh Mahmud Syaltut ketika menjelaskan tentang kedudukan akidah dan syariah menulis: Akidah itu di dalam posisinya menurut Islam adalah pokok yang kemudian di atasnya dibangus syariat. Sedang syariat itu sendiri adalah hasil yang dilahirkan oleh akidah tersebut. Dengan demikian tidaklah akan terdapat syariat di dalam Islam, melainkan karena adanya akidah; sebagaimana syariat tidak akan berkembang, melainkan di bawah naungan akidah. Jelaslah bahwa syariat tanpa akidah laksana gedung tanpa fondasi.[2]
                        Ada juga yang menyatakan bahwa hubungan aqidah dengan syariat adalah hubungan di antara budi dan perangai. Dalam undang-undang budi, suatu budi yang tinggi hendaklah dilatihkan terus supaya menjadi perangai dan kebiasaan. Kalau seorang telah mengakui percaya kepada Allah dan kepada Hari Kemudian, dan telah mengakui pula percaya kepada Rasul-rasul Utusan Tuhan, niscaya dengan sendirinya kepercayaan itu mendorongnya supaya mencari perbuatan-perbuatan yang diterima dengan rela oleh Tuhan. Niscaya dia bersiap-siap sebab dia telah percaya bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Tuhan. Niscaya dia senantiasa berusaha di dalam hidup menempuh jalan lurus. Tak obahnya dengan orang yang mengakui diri gagah berani, dia ingin membuktikan keberaniannya ke medan perang. Seseorang yang mengakui dirinya dermawan, berusa mencari lobang untuk menafkahkan harta bendanya kepada orang yang patut dibantu. Seorang yang mengakui dirinya orang jujur, senantiasa menjaga supaya perkatannya jangan bercampur bohong.[3]
            Inilah aqidah yang kuat, aqidah yang sebenarnya. Apabila keyakinan semacam ini telah dipegang dan dilaksanakan, maka seorang mukmin yang semacam ini telah mempunyai prinsip yang benar dan kokoh. Ia senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang dengan penuh rasa tanggung-jawab dan waspada dalam segala urusan. Apabila mereka berada di atas dasar kebenaran, maka ia dapat bekerja sama dengan mereka. Kalau ia melihat mereka menyimpang dari jalan yang benar, maka ia mengambil jalan sendiri.[4]

Rasulullah bersabda:
لايكن احدكم أمعة يقول : انا مع الناس، ان احسن الناس احسنث وان اساءوا اسأث، ولكن وظنوا انفسكم ان حسن الناس ان ثحسنوا وان اساءوا ان ثجثنبوا اساءثهم (رواه الترذي)
“Janganlah ada di antara kamu menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian, ia berkata: Saya ikut bersama orang-orang. Kalau orang berbuat baik, saya juga berbuat baik; dan kalau orang berbuat jahat, saya juga berbuat jahat. Akan tetapi teguhlah pendirianmu. Apabila orang berbuat baik, hendaklah kamu juga berbuat baik dan kalau mereka berbuat jahat, hendaklah kamu jauhi perbuatan jahat itu.” (HR. Turmuzi)
            Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa iman itu merupakan satu hal yang sangat fondamental dalam Islam dan dengan sendirinya dalam kehidupan. Untuk memantapkan uraian ini, iman laksana mesin bagi sebuah mobil yang menggerakkan segala kekuatannya untuk berjalan. Tanpa mesin, maka mobil itu tak ubahnya seperti benda-benda mati yang lain yang tidak bisa bergerak dan berjalan.[5]
            Kemantapan iman dapat diperoleh dengan menanamkan kalimat tauhid La Illaha illa al-Allah(Tiada tuhan selain Allah). Tiada yang dapat menolong, memberi nikmat kecuali Allah; dan tiada yang dapat mendatangkan bencana, musibah kecuali Allah. Pendket kata, kebahagiaan dan kesengsaraan hanyalah dari Allah. Al-Maududi mengemukakan beberapa pengaruh kalimat tauhid ini dalam kehidupan  manusia.
1.      Manusia yang percaya dengan kalimat ini tidak mungkin orang yang berpandangan sempit dan berakal pendek.
2.      Keimanan mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dalam harkatnya sebagai manusia.
3.      Bersamaan dengan rasa harga diri yang tinggi, keimanan juga mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan kesahajaan.
4.      Keimanan membuat manusia menjadi suci dan benar.
5.      Orang yang beriman tidak bakal putus asa atau patah hait pada keadaan yang bagaimanapun.
6.      Orang yang beriman mempunyai kemauan keras, kesabaran yang tinggi dan percaya teguh kepada Allah SWT.
7.      Keimanan membuat keberanian dalam diri manusia.
8.      Keimanan terhadap kalimat La Ilaha illa al-Allah dapat mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan menghalau rasa cemburu, iri hati dan dengki.
9.      Pengaruuh yang terpenting adalah membuat manusia menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah.[6]

B. Hubungan Aqidah dengan Akhlak
            Menurut Mahmud Syaltut, tidak diragukan lagi bahwa untuk memperguanakan dan menjalankan bagian aqidah dan ibadah perlu pula berpegang kuat dan tekun dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Sejarah risalah ketuhanan dalam seluruh prosesnya telah membuktikan bahwa kebahagiaan di segenap lapangan hanya diperoleh dengan menempuh budi pekerti (berakhlak mulia).[7]
            Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddiequ di dalam bukunya Al Islam mengatakan:
Kepercayaan dan Budi pekerti dalam pandangan Al-Qur’an hampir dihukum satu, dihukum setaraf, sederajat. Lantaran demikianlah Tuhan mencurahkan kehormatan kepada akhlak dan membesarkan kedudukannya. Bahkan Allah memerintahkan seorang muslim memelihara akhlaknya dengan kata-kata perintah yang pasti, terang, dan jelas. Para muslim tidak dibenarkan sedikit juga menyia-nyiakan akhlaknya, bahkan tak boleh memudah-mudahkannya.[8]
            Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layaang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak.
            Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya”. (HR. Muslim)
            Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku (akhlak) seseorang, karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat; dan jika perbuatan buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai Iman yang lemah.[9] Muhammad al-Gazali mengatakan, iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk.[10]
            Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa iman yang kuat itu akan melahirkan perangai yang mulia dan rusaknya akhlak berpangkal dari lemahnya iman. Orang yang berperangai tidak baik dikatakan oleh Nabi sebagi orang yang kehilangan iman. Beliau bersabda:
الحياء والايمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر (رواه الكاريم)
”Malu dan iman itu keduanya bergandengan, jika hilang salah satunya, maka hilang pula yang lain”. (HR. Hakim)
            Kalau kita perhatikan hadits di atas, nyatalah bahwa rasa malu sangat berpautan dengan iman hingga boleh dikatakan bahwa tiap orang yang beriman pastilah ia mempunyai rasa malu; dan jika ia tidak mempunyai rasa malu, berarti tidak beriman atau lemah imannya.[11]

15 komentar:

 1. JUDI ONLINE DEPOSIT PAKAI PULSA!

  Agen Bandar Taruhan Judi Bola Sbobet Online Terpercaya dan paling baik yang sediakan jasa pelayanan terhadap permulaan akun permainan judi atau taruhan online guna kamu di perwakilan judi online yg berkelas International, jadi dan terpercaya hanya di zeusbola.

  Sbg Perizinan Bola Sbobet Indonesia Terpercaya, ZeusBola sudah berkerja sama dgn industri Sbobet beroperasi di Asia yg dilisensikan oleh First Cagayan Leisure & Resort Corporation, Manila-Filipina dan di Eropa dilisensikan oleh presiden Isle of Man kepada beroperasi sbg juru taruhan olahraga sedunia.
  main judi online deposit pulsa

  Daftar sekarang di ZeusBola ---> http://104.248.148.252/

  BalasHapus
 2. Saat ini S128Cash Bandar Judi Online Terbesar di ASIA, telah menjadi salah satu website TerFAVORITE untuk para pemain Judi Online di seluruh Indonesia, karena disini Anda bisa menjadi seorang JUTAWAN !!
  S128Cash menyediakan permainan, sepert :
  - Sportbooks
  - Live Casino
  - Sabung Ayam Online
  - Slot Games
  - Tembak Ikan Online
  - IDN Poker
  - Klik4D.
  Hanya dengan minimal deposit Rp 25.000,- Anda sudah bisa bermain semua permainan dan raih kemenangan hingga menjadi seorang JUTAWAN !!

  HOT PROMO BONUS S128Cash :
  - BONUS NEW MEMBER 10%
  - BONUS DEPOSIT SETIAP HARI 5%
  - BONUS CASHBACK 10%
  - BONUS FREEBET 200rB
  - BONUS 7x KEMENANGAN BERUNTUN !! ( Ayam Sabung )

  Hubungi kami :
  - Livechat : S128Cash
  - WhatsApp : 081910053031

  Link Alternatif :
  - http://www.s128cash.org

  BalasHapus
 3. https://medium.com/@marketingzeusbola/situs-judi-online-deposit-pulsa-tanpa-potongan-aabdf6a16350 Merupakan Situs Bandar Resmi http://104.248.148.252/ Yang Selalu Memberikan Fasilitas Mevvah Untuk Anda Semuanya.

  Keamanan & Kenyamanan Para Member Kami Merupakan PRIORITAS UTAMA KAMI, Berapapun Kemenangan Anda Akan Dibayar Tuntas!

  Anda MENANG, Kami SENANG Bossqueenn

  Segara Daftar Bandar Judi Online Deposit Pulsa Tanpa Potongan Di ZEUSBOLA.WIN, Untuk PENDAFTARAN SEGARA KLIK DISINI  Contact Person us :
  Live Chat Zeus Bola : http://bit.ly/KLIKDISINISEKARANGJUGA
  Whatsapp : wa.me/6281333555996
  Telegram : t.me/zeusbola

  #zeusboladepositviapulsa
  #SitusJudiOnlineDepositPulsaTanpaPotongan

  BalasHapus
 4. https://medium.com/@marketingzeusbola/situs-judi-online-deposit-pulsa-tanpa-potongan-aabdf6a16350 Merupakan Situs Bandar Resmi http://104.248.148.252/ Yang Selalu Memberikan Fasilitas Mevvah Untuk Anda Semuanya.

  Keamanan & Kenyamanan Para Member Kami Merupakan PRIORITAS UTAMA KAMI, Berapapun Kemenangan Anda Akan Dibayar Tuntas!

  Anda MENANG, Kami SENANG Bossqueenn

  Segara Daftar Bandar Judi Online Deposit Pulsa Tanpa Potongan Di ZEUSBOLA.WIN, Untuk PENDAFTARAN SEGARA KLIK DISINI  Contact Person us :
  Live Chat Zeus Bola : http://bit.ly/KLIKDISINISEKARANGJUGA
  Whatsapp : wa.me/6281333555996
  Telegram : t.me/zeusbola

  #zeusboladepositviapulsa
  #SitusJudiOnlineDepositPulsaTanpaPotongan

  BalasHapus
 5. Ayo Daftarkan Dirimu Di Zeus Bola dan Rasakan Pengalaman Bermain Game Online menggunakan uang asli bersama Zeus Bola

  Situs Slot Pulsa

  Situs Poker Pulsa

  Agen Joker Pulsa

  Agen Togel Pulsa

  Agen Sbobet Pulsa

  BalasHapus
 6. MuseumAyam Sebagai Agen Judi Sabung Ayam Online Terpopuler Indonesia Dengan Minimal Taruhan Hanya 10ribu saja. Menyedikan Juga Berbagai Permainan Terpopuler Lainnya Seperti Taruhan Sepak Bola, Live Casino, Poker, Bola Tangkas, Togel SGP,HK,SDY, Tembak Ikan Online, Slot Games, Dan Masih Banyak Lainnya. Proses Cepat Berapapun Kami Bayar Terpercaya

  Menyediakan berbagai layahnan deposit terlengkap
  * Semua Bank Lokal Indonesia
  * Pulsa Tanpa Potongan
  * OVO
  * Gopay
  * Dana
  * Linkaja

  PROMO SABUNG AYAM TERBARU !
  * BONUS 10% KHUSUS MEMBER BARU SABUNG AYAM ONLINE
  * BONUS WIN BERUNTUN SABUNG AYAM ONLINE ( S128, SV388 )
  * BONUS 7x LOSE BERUNTUN SABUNG AYAM ONLINE ( S128, SV388 )
  * BONUS 5% DEPOSIT SETIAP HARI SABUNG AYAM ONLINE
  * BONUS CASHBACK SABUNG AYAM ONLINE UP TO 10%
  * BONUS REFERAL PERMAINAN SABUNG AYAM ONLINE 5%
  NB : Peraturan Dan Syarat Bonus Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu. Mohon Selalu Untuk Melihat Halaman Promo Kami.

  Bandar Togel Online
  Museumbola Slot IDN
  Sabung Ayam Online
  Museum Toto
  Ramuan Herbal Ayam Bangkok Petarung Dari Daun Pepaya

  Contact Resmi MuseumAyam --> https://linktr.ee/museumbola
  WA : +6282267932581
  LINE : museumpoker
  Telegram : +6282267932581

  BalasHapus
 7. Disini menyediakan semua permainan POPULER.
  Anda juga dapat deposit menggunakan PULSA XL dan TSEL Tanpa Potongan
  Bisa juga di Daftarkan Dengan Akun E-money
  Daftar : http://94.237.68.42

  Demo Slot:
  Slot Pulsa
  Link Alternatif Museumbola
  Slot pulsa tanpa potongan
  Slot 888
  Agen Casino Online
  Demo Slot Pragmatic
  Situs Togel Deposit Pulsa

  BalasHapus
 8. Museumpoker situs IDN Poker terbaik Indonesia deposit termurah hadir memberikan layanan taruhan permainan online hingga 9 jenis permainan. Rating kemenangan tertinggi tanpa adanya robot serta admin.

  9 Permainan Dalam 1 Akun
  * Poker
  * DominoQQ
  * Bandar Ceme
  * Ceme Keliling
  * Capsa Susun
  * Super10
  * Omaha
  * Blackjack
  * Superbull

  Promo Terbaru MuseumPoker
  - Bonus Deposit Harian
  - Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL / Axis
  - Bonus Deposit New Member 20%
  - Bonus Mingguan 0.5%
  - Bonus Jackpot

  Daftar Poker Online

  Kontak Resmi
  WA : +6282267932581
  LINE : museumpoker
  Telegram : +6282267932581

  Agen IDN Poker Via GoPay Deposit Hanya 10 Ribu

  Deposit Pulsa Poker Online Di Agen IDN Poker Terbaik

  BalasHapus